Skip to content
You are here: Home
"การนำใบกำกับภาษีซื้อมาใช้เหลื่อมเดือน มีหลักเกณฑ์นับจำนวนเดือนอย่างไร ?" พิมพ์ อีเมล์
 
 
"การนำใบกำกับภาษีซื้อมาใช้เหลื่อมเดือน มีหลักเกณฑ์นับจำนวนเดือนอย่างไร ?"

     

การนำใบกำกับภาษีซื้อไปใช้ในเดือนอื่นซึ่งมิใช่เดือนที่ออกใบกำกับภาษี ได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากรกำหนดไว้ในกรณ๊ที่มีเหตุจำเป็นโดยผ่อนผันให้นำไปหักในเดือนภาษีหลังจากเดือนที่ระบุไว้ในใบกำกับภาษีได้ ให้เริ่มนับแต่เดือนถัดจากเดือนที่ออกใบกำกับภาษี เช่น ใบกำกับภาษีออกเมื่อเดือน ก.ค.46 มีสิทธินำใช้ภายใน 6 เดือน โดยให้นับเดือนส.ค. เป็นเดือนที่ 1 (ประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม(ฉบับที่ 4) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ฉบับที่ 76)ฯ

 

ที่มา :www.buncheeaudit.com  
 
 
 

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?