Skip to content
You are here: Home
ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี พิมพ์ อีเมล์
 
 
ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี

     

ประโยชน์ของการบัญชีพอสรุปได้ดังนี้

      1. ช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถ ควบคุมดูแล รักษาสินทรัพย์ของกิจการได้
      2. ช่วยให้ทราบผลการดำเนินงานของกิจการ ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งว่ามีผลกำไรหรือขาดทุนเป็นจำนวนเงินเท่าใด
      3. ช่วยให้ทราบฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง ว่ามีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของเป็นจำนวนเงินเท่าใด
      4. ข้อมูลทางการบัญชีเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ช่วยในการกำหนดนโยบายในการวางแผนและช่วยในการตัดสินใจต่าง ๆ
    ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      5. ข้อมูลทางบัญชีที่จดบันทึกไว้ สามารถช่วยในการตรวจสอบหาข้อผิดพลาด ในการดำเนินงานได้

 

ที่มา :www.blog.spu.ac.th  
 
 
 

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?