Skip to content
Advertisement
You are here: Home arrow บทความบัญชี arrow สภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 1-14)
สภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 1-14) พิมพ์ อีเมล์
Average user rating    (0 vote)
Views 4900    

สภาวิชาชีพบัญชี

 

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
      ฉบับที่ 1 เรื่อง การเสนอและการพิจารณาร่างข้อบังคับ
      ฉบับที่ 2 เรื่อง สมาชิกและการรับสมาชิก พ.ศ.2547
      ฉบับที่ 3 เรื่อง ค่าบำรุงสมาชิก พ.ศ.2547
      ฉบับที่ 4 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีและหลักเกณฑ์และ วิธีการเลือกตั้ง พ.ศ.2547
      ฉบับที่ 5 เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกหรือการแต่งตั้งการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการ หรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านอำนาจ หน้าที่และการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน พ.ศ.2547
      ฉบับที่ 6 เรื่องผู้ทำบัญชี พ.ศ.2547
      ฉบับที่ 7 เรื่องออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ.2547
      ฉบับที่ 8 เรื่องการประชุมใหญ่และการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา พ.ศ.2547
      ฉบับที่ 9 เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำรง ตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธารกรรมการ หรือกรรมการวิชาชีพบัญชีบัญชีแต่ละด้าน อำนาจหน้าที่ และการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2548
      ฉบับที่ 10 เรื่องระยะเวลาการประกอบวิชาชีพของผุ้ดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ
      ฉบับที่ 11 เรื่องคุณสมบัติสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การคัดเลือก และการพ้นจากตำแหน่ง ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำหนด มาตรฐานการบัญชี
      ฉบับที่ 12 เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
      ฉบับที่ 13 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการฝึกงาน การทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอรับ ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ.2549
      ฉบับที่ 14 เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ อำนาจหน้าที่ และการพ้นจากตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่ง อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพ กำหนด
      เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต พ.ศ. 2549
      เรื่อง ขอบเขตวิชาที่ต้องทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต พ.ศ.2549
      ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนา ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2547
      คำชี้แจงกรมทะเบียนการค้า เรื่องรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2547

 
ที่มา : http://www.buncheeaudit.com/SapaBunchee.htm

Last update: 21-03-2008 10:25

Published in : Article, บทความบัญชี
Keywords : สภาวิชาชีพบัญชี
Quote this article in website Favoured Print Send to friend Related articles Save this to del.icio.us

Users' Comments (0)

No comment posted

Add your commentmXcomment 1.0.5 © 2007-2017 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ชมสาธิต myAccount

Average user rating    (0 vote)
Views 4900    

สภาวิชาชีพบัญชี

 

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
      ฉบับที่ 1 เรื่อง การเสนอและการพิจารณาร่างข้อบังคับ
      ฉบับที่ 2 เรื่อง สมาชิกและการรับสมาชิก พ.ศ.2547
      ฉบับที่ 3 เรื่อง ค่าบำรุงสมาชิก พ.ศ.2547
      ฉบับที่ 4 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีและหลักเกณฑ์และ วิธีการเลือกตั้ง พ.ศ.2547
      ฉบับที่ 5 เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกหรือการแต่งตั้งการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการ หรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านอำนาจ หน้าที่และการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน พ.ศ.2547
      ฉบับที่ 6 เรื่องผู้ทำบัญชี พ.ศ.2547
      ฉบับที่ 7 เรื่องออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ.2547
      ฉบับที่ 8 เรื่องการประชุมใหญ่และการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา พ.ศ.2547
      ฉบับที่ 9 เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำรง ตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธารกรรมการ หรือกรรมการวิชาชีพบัญชีบัญชีแต่ละด้าน อำนาจหน้าที่ และการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2548
      ฉบับที่ 10 เรื่องระยะเวลาการประกอบวิชาชีพของผุ้ดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ
      ฉบับที่ 11 เรื่องคุณสมบัติสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การคัดเลือก และการพ้นจากตำแหน่ง ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำหนด มาตรฐานการบัญชี
      ฉบับที่ 12 เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
      ฉบับที่ 13 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการฝึกงาน การทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอรับ ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ.2549
      ฉบับที่ 14 เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ อำนาจหน้าที่ และการพ้นจากตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่ง อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพ กำหนด
      เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต พ.ศ. 2549
      เรื่อง ขอบเขตวิชาที่ต้องทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต พ.ศ.2549
      ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนา ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2547
      คำชี้แจงกรมทะเบียนการค้า เรื่องรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2547

 
ที่มา : http://www.buncheeaudit.com/SapaBunchee.htm

Last update: 21-03-2008 10:25

Published in : Article, บทความบัญชี
Keywords : สภาวิชาชีพบัญชี
Quote this article in website Favoured Print Send to friend Related articles Save this to del.icio.us

Users' Comments (0)

No comment posted

Add your commentmXcomment 1.0.5 © 2007-2017 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved

บริษัท โปรซอฟท์ ฯ ขอเชิญผู้บริหารและผู้ที่สนใจ เข้าร่วม ชมสาธิตโปรแกรม myaccount ที่ศูนย์ฝึกอบรมโปรซอฟท์ เพื่อให้ท่านมั่นใจในประสิทธิภาพของโปรแกรมก่อนการตัดสินใจซื้อ

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?